2012/06/07

Statut - multistatut


Fajnie, powstają społeczne przedsięwzięcia. Społeczeństwo się organizuje stwarzając alternatywy dla "państwowych  akcji" nie zawsze spełniających oczekiwania określonej grupy ludzi. Tak więc rodzą się
stowarzyszenia skupiające miłośników ekstremalnego zbierania znaczków czy grupy badające fantomowe bóle członka u kosmitek. Wszystko to jest w porządku mimo uważania przez niektórych stowarzyszenia za "narzędzia wyciągania zasobów nabywczych", czego nie jestem osobiście pewien. Czasami tylko niektórych czytelników magicznych statutów nachodzą chwilę refleksji, pustego śmiechu lub litości. I ja miałem temu podobne odczucia podczas czytania na końcu zamieszczonego przykładu. Dla mnie fantastyka, mydło, widło i powidło. Świadczy to o tym, że gdzieś, jakieś miasto leży na wulkanie którego energetyczne erupcje przesiąknięte są talentami. Ktoś znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej minucie i spłynęła nań pisarska muza. I o to narodził się multistatut. Czegóż tam nie ma, czegóż nie można doń podciągnąć? Ho, ho. Wielkie idee ubrane w potok równie wielkich słów. Stanisław Lem po prostu się "chowa". Jednak ja, niedowiarek, w tak piękną "społecznikowo-działaczową" pieśń nie wierzę. Wierzę za to bardzo, bardzo mocno w to, że w tym wszystkim chodzi przede wszystkim, głównie, o.... Kiedyś komuś przy whisky dopowiem :) Obym się mylił, chciałbym.
Czas pokaże...
Miłej lektury.


Obszary działań


- Ochrona i promocja zdrowia

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych

- Zakładanie organizacji
- Pomoc w pisaniu projektów
- Sprawy formalno-prawne

- telefon
- mail
- bezpośrednia wizyta
- informacje w internecie
- szkolenia, warsztaty

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

- Ratownictwo i ochrona ludności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pamiętaj! Komentarze są moderowane, zawierające wulgarne zwroty będą kasowane lub cenzurowane gwiazdkami. Zauważ, nie jestem botem i nie przejdą kombinacje dzielenia wulgaryzmów na sylaby, u=oo, j=y itp. sztuczki :)